புத்தகப்பட்டியல்

Picture17

 நற்சிந்தனை

(யோகசுவாமிகள் அருளிய பாக்கள், உரைநடைகள், திருமுகங்கள் என்பவற்றின் தொகுப்பு.)
2009 – 6 ஆம் பதிப்பு, புத்தக அளவு – A5, பக்கம்–418,

ISBN: 978-955-0074-00-6

Picture1

எங்கள் ஆசான் அருள்மொழிகள்
(யோகசுவாமிகள் தம் அன்பர்களுக்கு கூறியவற்றின் தொகுப்பு)
தொகுப்பு: செல்லத்துரை சுவாமி
2010 – 4 ஆம் பதிப்பு, பக்கம்–101,

ISBN: 978-955-0074-06-8

Picture15

Natchinthanai: Songs and Sayings of Yogaswamy
Translated from the original Tamil.
Available for free download: Click Here
2004 – 2nd Edit, Size A5, page 239,

ISBN 955-97247-1-1

Picture29

Words of Our Master
Compiled by Santhaswamy (James Ramsbotham)
ISBN: 978-955-8373-00-1

Picture12

Positive Thoughts for Daily Meditation
(Compiled by Santhswamy from the the “Words of Our Master”)
2006 – 1st Edi, page 115,

ISBN: 955-1446-003

Picture16

யோகசுவாமிகள் வாழ்க்கையும் வழிகாட்டுதலும்.
ஆக்கம் – செல்லத்துரை சுவாமிகள்
2004 – 2 ஆம் பதிப்பு, புத்தக அளவு – A5, பக்கம்–398

Picture30

Yoga swami Life and Spiritual Guidance
2010 – 1st Edition, Size -A5,

ISBN: 978-955-0488-00-1