ஒளிப்பதிவுகள்

பொற் குருபூசை – 2014 பகுதி 1

பொற் குருபூசை – 2014 பகுதி 2

யோகசுவாமிகளது 48ஆவது குருபூசை நிகழ்வுகள் (02-04-2012)

செங்கலடி சிவதொண்டன் நிலையம் 18-05-2011 அன்று நடாத்திய தொண்டர் சீர் பரவும் சித்திரக் கண்காட்சியின் சில நிகழ்வுகள்

யாழ்-சிவதொண்டன் நிலையத்தில் 13-04-2011 அன்று நடைபெற்ற யோகசுவாமிகளது குருபூசை நிகழ்வுகள்